Svenska kraftnät planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.

Vi samordnar HMS-frågorna, från planering till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/messaure-keminmaa/

Stöde är en seriekondensatorstation belägen utanför Stöde på Södra sidan om Ljungan.

Syftet med förnyelsen är att höja tillgängligheten för stationen samt höja märkströmmen till 2000 A.

Vi följer upp Entreprenörens HMS-arbete i projektet, där elsäkerhetsarbetet måste vara aktivt genom hela projektet.

Det byggs en ny 220 kV-luftledning mellan Hjälta kraftverk och Hjälta kopplingsstation och även ett nytt ställverk byggs i Helgum, cirka 10 km väster om Långsele.

I samband med detta dras 220 kV-ledning som går mellan Hjälta och Stadsforsen om. Den dras i stället mellan Hjälta och Helgum.

Dessa arbeten göra för att öka ledningarnas livslängd, öka driftsäkerheten och stärka nätets överföringskapacitet. Genom dessa åtgärder möjliggörs anslutning av mer vindkraft i området.

Vi har granskat Entreprenörens prestanda på arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/hjalta/

Total förnyelse av Rätans station och tillhörande ledningsåtgärder.

Den nya stamnätsanläggningen kommer att bestå av ett 400-kV ställverk och ett 220 kV-ställverk.

Vi är del av byggherrens organisation både för stationsbygget och för ledningsåtgärderna, där vi granskar säkerhetsarbetet från upphandling till avslut.

 

 

Stamnätsstationen Midskog ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Av arbetsmiljöskäl kommer den nya stationen att byggas cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet.

Projektet är ett samarbete med Jämtkraft Elnät AB som har en regionnätsstation direkt i anslutning till stamnätsstationen. Även Jämtkrafts station kommer att flyttas till det nya stationsområdet.

Eftersom förnyelsen av Midskog är ett omfattande projekt delas Svenska kraftnäts del av projektet upp i två entreprenader. Stationsentreprenaden omfattar det nya stationsområdet och ledningsentreprenaden omfattar de ledningsändringar som krävs för att den nya stationen ska kunna kopplas ihop med stamnätet.

Vi är del av byggherrens organisation och granskar Entreprenörernas säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/midskog/

Ny vindkraftspark ska byggas mellan Bollnäs och Ockelbo.

Den totala installerade effekten beräknas till ca. 1 000 MW vilket föranleder en anslutningspunkt i stamnätet.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen.

Svenska kraftnät planerar en ny växelströmsledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen för att förstärka stamnätet i Sollefteå kommun. Den nya ledningen behövs för allt mer el produceras i norra Sverige – en ökning som ställer högre krav på stamnätets kapacitet.

Bild ovan är exempel på metod för stolpresning.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/langbjorn-storfinnforsen/om-projektet/

Svenska kraftnät planerar att flytta en del av elledningen som går mellan Krångede i Jämtland och Horndal i Dalarna. Den aktuella sträckan går idag genom Ljusdal och den nya sträckningen kommer istället att gå runt Ljusdal för att sedan ansluta i Kläppa elstation söder om staden.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/krangede-horndal/

Den första kraftstationen i Porjus driftsattes redan 1914. Stationen var en av de första större i världen som till stor del byggdes under jord. Kvar i dag finns ett 400 kV-ställverk som ägs av Svenska kraftnät och ett 130 kV-ställverk som ägs av Vattenfall. Båda dessa anläggningar behöver förnyas och Svenska kraftnät och Vattenfall bygger nu tillsammans en ny station med namnet Porjusberget.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/porjusberget/

Stationen i Grundfors byggdes i mitten av 1950-talet och behöver förnyas. Eftersom den nuvarande stationen inte kan tas ur drift förrän den nya är färdigställd kan man inte bygga inom det nuvarande stationsområdet. Därför skapas ett helt nytt stationsområde nordväst om den befintliga stationen.

Byggstart för stationen är planerad till sommaren 2018 och stationen ska vara färdig att tas i drift under hösten 2022.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen från upphandling till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/grundfors/om-projektet/

Kartor

Ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog är världens äldsta 400 kV-ledning. Den togs i drift redan 1952 och är en av många gamla stamnätsledningar som behöver ses över och byggas om för att möta samhällets elbehov. Genom att modernisera ledningen uppnås en högre kapacitet, betydligt bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster.

Vi samordnar byggherrens HMS-arbete och är aktiv i projektorganisationen från upphandling till avslut.

https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/storfinnforsen-midskog/om-projektet/