• Arbetsmiljöledningssystem - ISO 45001 / OHSAS 18001

  • AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Internrevision på hela eller valda delar av verksamheten

  • Incidentutredningar (MTO, Händelseanalys, STEP, Avvikelseanalys)

  • Analyser (GAP, Trendanalys, Grudorsaksanalys)

  • Organisationsanalys (Ansvar - Befogenheter - Resurser)

  • Maskinsäkerhet (CE-märkning/Riskbedömning gamla maskiner)

  • Buller och vibrationer (Mätning, analys, åtgärdsförslag)

  • Byggnads- och anläggningsarbete (Granskning, kontroll, uppföljning)

  • Utbildningar